จัดกลุ่มผู้ใช้

หลังจากการสร้างกลุ่มและผู้ใช้งานแล้ว ผู้ดูแลระบบควรกำหนดผู้ใช้งานให้อยู่ตามกลุ่มต่างๆ ที่ทำการสร้างไว้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดให้พนักงานบัญชีอยู่ในกลุ่มบัญชี เป็นต้น