กำหนดผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล

ในการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบนั้นควรกำหนดให้สอดคล้องกับสิทธิการใช้งานกลุ่มเพื่อความชัดเจนของการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

กล่าวคือการกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบคนใดนั้นจะอ้างอิงกับสิทธิของกลุ่มที่ผู้ใช้งานนั้นๆ อยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานระบบอยู่ในกลุ่มของการขาย หากมีการกำหนดสิทธิใดๆ ให้กับกลุ่มการขายแล้วผู้ใช้งานระบบที่อยู่ในกลุ่มการขายทั้งหมดก็จะได้รับสิทธินั้นๆ ด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดสิทธิใดๆ ให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มการขายอีก

หากต้องการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบเป็นรายบุคคลควรเลือกกำหนดในหัวข้อที่นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่กลุ่มนั้นๆ มีอยู่แล้ว ในกรณีนี้ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับการกำหนดสิทธิเพิ่มจะได้รับสิทธิของกลุ่ม และสิทธิที่ผู้ดูแลระบบกำหนดเพิ่มให้อีกด้วย

กำหนดผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล-01
กำหนดผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล-02