กำหนดกลุ่มข้อมูล

ใช้สำหรับการจัดการ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เจ้าของหรือหุ้นส่วนมีเครือข่ายจำนวนมากและกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน แยกกันดูแล บริษัทหรือข้อมูล หลายๆบริษัท     เพื่อให้การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ไม่ทับซ้อนหรือมีความปลอดภัยในการดูแล

การกำหหนดกลุ่มข้อมูล  (เพิ่มกลุ่มข้อมูลใหม่)  

 

การกำหหนดกลุ่มข้อมูล  (ลบกลุ่มข้อมูล)