ระบบข้อมูล

ระบบข้อมูล  : จะเป็นการจัดการด้านการใช้งานข้อมูล ต่างๆของระบบ ทั้งนี้ให้ข้อมูลได้รับการปกป้อง การเปลี่ยนค่าหลัก(Master) และมีการจัดการ เช่นการการซ่อมแซมฐานข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ง่ายดายสะดวกและรวดเร็ว

  • กำหนดรูปแบบการค้นหาข้อมูล (ในเมนูรายวันต่างๆ)
  • การสำรองข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้
  • การตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล (Verify Data Base)
  • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน admin
  • ใช้คำสั่ง Query