ระบบเบิกจ่ายและรับสินค้า

ระบบเบิกจ่ายและรับสินค้า

ระบบ Sml กำหนดระบบการรับ สินค้าสำเร็จรูป และการเบิกสินค้ารับคืนออกจากระบบ พร้อมกำหนดการบันทึกบัญชีตามเอกสาร สามารถนำมาปรับใช้ได้ในธุรกิจผลิต ซื้อมาขายไป  เบิกใช้ภายในกิจการ และสามารถบริหารจัดการได้ตามจุดประสงค์ในแต่ละองค์กร แบ่งเป็น

  • รับสินค้าสำเร้จรูป
  • ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ
  • เบิกสินค้าและวัตถุดิบ
  • รับคืนสินค้า/วัตถุดิบจากการเบิก

กระบวนการยกเลิก
  • ยกเลิกรับสินค้าสำเร็จรูป
  • ยกเลิกขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ
  • ยกเลิกเบิกสินค้าและวัตถุดิบ
  • ยกเลิกรับคืนสินค้า/วัตถุดิบจากการเบิก