ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด

ส่งคืนสินค้า   ยกเลิกส่งคืนสินค้า   กระบวนการรับสินค้แบบทะยอยรับ รับสินค้า -->ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด -->ตั้งหนี้เจ้าหนี้-->เพิ่มหนี้จากใบตั้งหนี้-->ลดหนี้จากใบตั้งหนี้