รับเงินล่วงหน้า

เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าอาจเอาเงินจ่ายมาให้ทางเราก่อน แต่ยังไม่ต้องการเอาสินค้า  หรือยังสรุปไม่ได้ว่าโอนเงินมาเพื่อการใดที่ชัดเจน
  • รับเงินล่วงหน้า และ ยกเลิกรับเงินล่วงหน้า
รับเงินล่วงหน้า   ยกเลิกรับเงินล่วงหน้า  
  • คืนเงินรับล่วงหน้า และ ยกเลิกรับเงินคืนล่วงหน้า
คืนเงินรับล่วงหน้า   ยกเลิกรับเงินคืนล่วงหน้า