ระบบเช็คจ่าย

ระบบเช็คจ่าย
  บันทึกเช้ตจ่ายยกมา   บันทึกเช็คจ่ายผ่าน   กรณีเช็คจ่ายทีการคืนจากธนาคาร   บันทึกเช็คขาดสิทธิ์   บันทึกการเปลี่ยนเช็ค : สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอน หรือ เช็คจ่ายใบใหม่ได้