รายละเอียดทรัพย์สิน

เมนูนี้ใช้สำหรับบันทึกทะเบียนทรัพย์สินและกำหนดค่า การคำนวนค่าเสื่อมราคา    การกำหนดค่ารายละเอียดใน TAB ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับจัดหมวดหมู่ และควบคุมทรัพย์สินของกิจการ