iii) การนำเข้าข้อมูลหลัก 103

โปรแกรม SML  สามารถนเข้าข้อมูลหลักต่างๆ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า กลุ่ม หมวด  หรือรายการอื่นๆเข้าระบบ โดย  กำหนด การนำเข้าข้อมูลหลัก  ซึ่งสร้าง template ต่างๆได้ด้วยตัวเ การเตรียมข้อมูล   การนำเข้าข้อมูลหลัก   Video :  การนำเข้าข้อมูลหลัก  

วิธีการดู ค้นหา ชื่อตารางข้อมูล(Table) และ ชื่อคอลัมม์ข้อมูล (filed)ของตาราง

สำหรับสร้าง Template ก่อนนำเข้าข้อมูล