การกำหนดรหัสเครื่องPOS

ในระบบ POS สามารถมีเครื่อง POS ได้หลาย ๆ เครื่อง โดยแต่ละเครืองจะมีรหัสกำหนดอยู่ว่า แต่ละเครื่อง คือรหัสอะไร รูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษี และรูปแบบเลขที่ใบกำกับภาษีอย่างเต็มออกแทน

 1. การเพิ่มรหัสเครื่อง POS
 2. การแก้ไขรหัสเครื่อง POS
 3. การลบรหัสเครื่อง POS

2. กำหนดค่าต่าง รายละเอียดดังนี้ (สำคัญ)

 • รหัสเครื่อง POS : ใส่รหัสเครื่อง POS ให้สอดคล้องกับการใช้งาน[สัญลักษณ์ห้ามใช้ในการตั้งรหัส]
 • เลขที่เครื่อง : เป็นการกำหนดเลขที่เครื่อง POS ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพกร ที่ใช้ในการอ้างอิงการส่งภาษีและใช้อ้างอิงเวลาการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบย่อ : รูปแบบใบกำกับภาษี @-YYMM#### = POS01-17090001
  • @ อ้างอิงรหัสเครื่อง POS
  • YY แทนค่าปีคริสตศักราชปัจจุบัน 2 หลักท้าย = 17   (ปี  2017)
  • MM แทนค่าเดือนปัจจุบัน 2 หลัก = 01,02,…,12   (09 = กันยายน)
  • #### แทนค่าจำนานหลักของเลขที่เอกสาร = 0001,0002,…,9999 [ต่อ 1 เดือน]
 • รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบเต็ม : @-INVYYMM#### = POS01-INV17090001 [* ส่วนอื่นอ้างอิง “รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบย่อ”]
 • รูปแบบเลขที่เอกสารยกเลิก : @-CNYYMM#### = POS01-CN17090001 [* ส่วนอื่นอ้างอิง “รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบย่อ”]
 • รูปแบบเลขที่เอกสารการเติมเงิน : @-ADYYMM#### = POS01-AD17090001 [* ส่วนอื่นอ้างอิง “รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบย่อ”]
 • รูปแบบเลขที่เอกสารบันทึกส่งเงิน : @-MDYYMM#### = POS01-MD17090001 [* ส่วนอื่นอ้างอิง “รูปแบบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีแบบย่อ”
 • เลขที่เอกสารเริ่มต้น : เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้บิลใบแรกของระบบ [ทุกประเภท] โดยปกติจะเริ่มที่ 0001
 • คลังสินค้า : อ้างอิงการ “กำหนดคลังสินค้า”
 • ที่เก็บสินค้า : อ้างอิงการ “กำหนดพื้นที่เก็บสินค้า”
 • ลำดับที่ ค่าเริ่มต้น : กำหนดเป็น 1 [สามารถพิมพ์ตัวเลขได้เลย]  อ้างอิงเมนู 1.1.19 กำหนดค่าเริ่มต้น POS
 • ลำดับราคา : กำหนดเป็น 1 [สามารถพิมพ์ตัวเลขได้เลย]  ราคาสำหรับรูปแบบนี้   2.1.1
 • ลำดับที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ : กำหนดเป็น 1 [สามารถพิมพ์ตัวเลขได้เลย]
 • รหัสเอกสาร :
 • ชนิดใบกำกับที่พิมพ์ : เลือกประเภทการพิมพ์ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ : เลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบย่อ
 • ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม : เลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม
 • บันทึก e-Journal :
 • สถานะ : สถานะการใช้งานเครื่อง POS ที่ทำการตั้งค่า ให้ใส่เครื่องหมายถูก

3. เมื่อทำการกำหนดค่าตามต้องการเสร็จแล้ว ให้กด “บันทึกข้อมูล”

 

การแก้ไขรหัสเครื่อง POS

 1. ทำการล๊อครายการเพื่อแก้ไข โดยให้ Double Click รายการที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ยืนยันการแก้ไข ให้ตอบ “ตกลง”
 2. ทำการแก้ไขรายละเอียดรหัสเครื่อง POS
 3. หลังจากแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึกข้อมูล”

การลบรหัสเครื่อง POS

 1. ทำการเลือกรายการที่ต้องการลบโดยทำเครื่องหมายด้านหน้ารหัสเครื่อง POS ที่ต้องการลบ
 2. คลิ๊กปุ่ม “Delete Selected Record”
 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูล ให้ตอบ “ตกลง” เพื่อทำการลบข้อมูล
 4. หลังจากโปรแกรมลบข้อมูลสำเร็จแล้วจะแสดงข้อความ “ลบข้อมูลสำเร็จ