(c) กำหนดคุณสมบัติเครื่อง POS 311

จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
 • 1. กำหนดค่า Point Of Sale
 • 2. กำหนดการแสดงผล
 • 3. ใบเสร็จและการพิมพ์
 • 4. กำหนดเสียงและการเตือน
 • 5. Cusomer Display
(สำคัญ)

กำหนดค่า Point Of Sale

 • รหัสเครื่อง Point Of Sale : ทำการเลือกรหัสเครื่อง POS ที่ได้กำหนดไว้ในระบบ โดยกดที่เครื่องหมายแว่นขยาย
 • ชนิดของ Slip : เลือกประเภท Slip ให้ตรงกับการใช้งานจริง
  • 1.ไม่พิมพ์ Slip : ไม่ต้องการพิมพ์ใบ Slip หลังการขาย
  • 2.Slip แบบเป็นม้วน : ต้องการพิมพ์ใบ Slip โดยใช้ Slip แบบม้วน
  • 3.ที่มีรูปแบบแน่นอน : ต้องการพิมพ์ใบ Slip โดยมีการกำหนดแบบฟอร์มที่จำเพาะเจาะจง
 • รหัสแบบฟอร์ม : อ้างอิง “กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร”
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน
  • 1.Dotmatrix Printer : เครื่องพิมพ์ Slip แบบหัวเข็ม [การทำงานเหมือนเครื่องพิมพ์บัญชี มีเสียงดัง]
  • 2.Thermal Printer : เครื่องพิมพ์ Slip แบบความร้อน [เวลาพิมพ์จะค่อนข้างเงียบ]
 • วิธีการพิมพ์ : ขึ้นอยูกับการต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์
  • 1.พิมพ์ผ่าน Windows Driver : เครื่องพิมพ์ต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ [USB]
  • 2.พิมพ์ตรงไปยังเครื่องพิมพ์ (Direct Print) : เครื่องพิมพ์ประเภท Direct Print
  • 3.พิมพ์ผ่าน TCP/IP : เครื่องพิมพ์ต่อโดยใช้สายแลนด์ [ทั้งผ่าน Router และไม่ผ่าน Router]
 • Printer Port : ใส่เฉพาะกรณีเลือก “พิมพ์ผ่าน TCP/IP” เท่านั้น [รูปแบบการกำหนดค่าคือใส่ IP เครื่อง Printer >> 192.168.x.x ]
 • Printer Name : เลือกชื่อเครื่อง Printer ที่ต้องการพิมพ์ใบ Slip
 • พิมพ์สำเนาใบเสร็จ : เลือกเมื่อต้องการพิมพ์ใบเสร็จขาย 1 ครั้งพิมพ์ 2 ใบ เพิ่มเก็บสำเนา 1 ใบให้ลูกค้า 1 ใบ [ปกติจะไม่เลือกเนื่องจากใบกำกับภาษีอย่างย่อจะให้ลูกค้าเท่านั้น]
 • ใช้เครื่องพิมพ์แบบฉีกมือ : เลือกเมื่อใช้เครื่องพิมพ์ใบ Slip แบบใช้มือฉีกจากเครื่อง [กรณีเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษอัตโนมัติไม่ต้องเลือก]
 • จำนวนสำเนาที่พิมพ์ : ใส่จำนวนสำเนาใบเสร็จที่ต้องการ อ้างอิง “พิมพ์สำเนาใบเสร็จ”
 • ลิ้นชักเก็บเงิน : เลือกการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
  • 1.ไม่ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน : เลือกในกรณีไม่ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
  • 2.ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน : เลือกในกรณีที่ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
 • Port ลิ้นชักเก็บเงิน : ทำรายการในกรณีต่อสายเครื่องคิดเงินผ่านสายแลนด์ [192.168.x.x]
 • คำสั่งเปิดลิ้นขัก : ใช้กรณีต่อลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับเครื่องพิมพ์ โดยค่าที่ใส่เข้าไปจะต้องเทียบกับ Printer แต่ยี่ห้อ แต่ละรุ่น ตามตารางต่อไปนี้
  ยี่ห้อ รุ่น คำสั่ง
  Epson TM-T81 TM-T88 TM-U220 TM-U220A TM-U220B 27,112,0,25,250
  Epson TM-88IV 27,112,48,55,121
  Posiflex CR 4200 27,112,80,25,250
  (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก http://keyhut.com/popopen.htm)
 • การพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม : เลือกประเภทใบกำกับภาษี
  • 1.แบบมาตรฐาน : เป็นแบบฟอร์มที่ทางระบบกำหนดไว้ให้
  • 2.เลือกจากแบบฟอร์ม : เลือกจากแบบฟอร์มที่สร้างเอง ทำรายการต่อในส่วน “รหัสแบบฟอร์ม”
 • รหัสแบบฟอร์ม : กรอกรหัสเอกสารอ้างอิง “กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร“
 • Printer Name : เลือกชื่อเครื่อง Printer ที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับภาษี

กำหนดการแสดงผล

ใช้สำหรับกำหนดค่าหน้าจอขาย POS ให้สอดคล้องกับการใช้งานระบบว่าเป็นการขายหน้าร้าน POS หรือร้านอาหารต้มยำกุ้งรวมถึงการเลือกประเภทการขาย และกำหนดการแสดงผลข้อมูลการขาย
 • จอแสดงผล 0 (ขนาดหน้าจอผู้ใช้งาน) : เลือกประเภทหน้าจอใช้งานให้สอดคล้องกับประเภทโปรแกรม
  • None : ค่าเริ่มต้นให้ทำการเลือกประเภทหน้าจอเครื่อง POS
  • POS 1024×768 : หน้าขาย POS ขนาด 1024×768
  • POS 1366×768 : หน้าขาย POS ขนาด 1366×768
  • TOMYUMGOONG 1024×768 : หน้าขาย TOMYUMGOONG ขนาด 1024×768
  • TOMYUMGOONG 1366×768 : หน้าขาย TOMYUMGOONG ขนาด 1366×768
 • ใช้แบบตะกร้า : สามารถเลือกรายการสินค้าครั้งละหลายรายการ
 • ใช้การค้นหาสินค้าด้วยจอเล็ก : แสดงหน้าจอค้นหาขนาดเล็ก
 • จำนวนรายการค้นหาสินค้าต่อหน้า : กำหนดแสดงรายการขายสินค้า

ใบเสร็จและการพิมพ์

เป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาด ความกว้างของใบเสร็จ
 • รูปแบบตัวอักษรส่วนหัวใบเสร็จ : เป็นการตั้งค่าขนาดตัวอักษรส่วนหัวใบเสร็จ
 • รูปแบบตัวอักษรส่วนรายละเอียดใบเสร็จ : เป็นการตั้งค่าขนาดตัวอักษรส่วนของรายระเอียดของใบเสร็จ
 • รูปแบบตัวอักษรส่วนท้ายใบเสร็จ : เป็นการตั้งค่าขนาดตัวอักษรส่วนของรายระเอียดของใบเสร็จ
 • ความกว้าง SLIP : เป็นการตั้งค่าความกว้างของSlip
 • ใช้ระบบถามก่อนพิมพ์ใบเสร็จ : เลือกเมื่อต้องการให้มีการถามก่อนพิมพ์ใบเสร็จทุกครั้ง
 • เวลาในการแสดงจอเงินทอง(วินาที) : ตั้งค่าวินาทีของหน้าจอแสดงผลตอนทอนเงิน
 • ยกเลิกระบบปิดจอทอนเงินอัตโนมัติ : โดยปกติหน้าจอทอนเงินจะหายไปตามเวลาที่ถูกกำหนดในหัวข้อ “เวลาใน
 • การแสดงจอเงินทอน(วินาที)” หากเลือกทำรายการนี้หน้าจอทอนเงินจะค้างไว้จนกว่าจะมีการ Enter เพื่อปิดหน้าจอทอนเงิน
 • ไม่พิมพ์บาร์โค๊ดในใบเสร็จ :

กำหนดเสียงและการพิมพ์

 • ใช้เสียงอ่าน Barcode
 • ใช้เสียงเมื่อซื้อสินค้าเดิม : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีที่ซื้อสินค้าเดิม
 • ใช้เสียงเตือนเมื่อเปิดลิ้นชักเก็บเงิน : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีที่เปิดลิ้นชักเก็บเงิน
 • ใช้เสียงเมื่อป้อน Barcode ซ้ำ : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีที่ป้อน Barcode ซ้ำ
 • ใช้เสียงเมื่อไม่พบรหัส Barcode : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีที่ไม่พบรหัส Barcode
 • ใช้เสียงเมื่อเลือกสมาชิก : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีที่เลือกสมาชิก
 • ใช้เสียงเมื่อเปลี่ยนพนักงานขาย : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีเปลี่ยนพนักงานขาย
 • ใช้เสียงเมื่อปิดการขายและคิดเงิน : เป็นการกำหนดเสียงเตือนในกรณีปิดการขายและคิดเงิน
 • ใช้ระบบพูดจำนวนเงิน : เป็นการกำหนดเสียงพูดจำนวนเงิน

Customer Display

 • ใช้จอ Customer Display : ใช้จอก้านกับเครื่องขาย POS
 • Port :
 • Baud Rate :
 • Parity :
 • Stop Bits :
 • Data Bits :
 • จำนวนตัวอักษร/บรรทัด :
 • Test Connect :
 • ใช้จอ Android Customer Display :