iv) ซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ Lite

       ในการซือ : ในเมนุนี้จะมีผล คือ  สินค้าคงเหลือจะเพิ่มขึ้น และ ยอดเจ้าหนี้จะเพื่มขึ้น(กรณีซื้อเงินเชื่อ)  และเงินสด ธนาคาร บัตรเคริดต จะลดลงขึ้น(กรณีซื้อสด จ่ายเงินทันที) อีกทั้ง  บันทึกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ  ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย(ที่เราหักจากเจ้าหนี้และนำส่งสรรพากรให้)
** คลิก  “อักษรสีน้ำเงิน”   ล่างรูปภาพเพื่อ link ไปดูหน้าที่เกี่ยวข้อง ** *การกำหนดเจ้าหนี้   **การกำหนดรูปแบบเอกสาร *กำหนดคลังสินค้า    **กำหนดพื้นที่เก็บสินค้า *ระบบ "ใบสั่งซื้อ"   **กำหนด ข้อมูลสินค้า กรณีซื้อสด :    เรียนรู้เพิ่มเติม “วิธีการจ่ายชำระเงินทุกเมนู”