วิธีการรับเงินทุกประเภท (SML Account)

วิธีการรับเงินทุกประเภท (SML Accout)

เป็นวิธีการที่เชื่อมโยงกับ การรับเงินมนทุกหน้าจอ เช่น การขาย รายได้อื่นๆ รับชำระเงิน  ส้งคืนสินค้า  ซึ่ง SML สามารถรับเงินได้ทุกช่องทางไม่ว่า เงินสด  เงินสดย่อย  เงินโอน  บัตรเครดิต  เช็ครับ หักเงินรับล่วงหน้า รับด้วยคูปอง  ตัดแต้มสะสม  ตัดมัดจำ หรือนำไปหักเป็น ค่าใช้จ่าย  ตลอดจน บันทึกรายได้อื่นๆเพิ่ม   และบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(กรณีถูกหักจากลูกค้า)   

รับเป็น "เงินสด"
เงินสด
เงินสด

รับเป็น “เงินสดย่อย” โดยกิจการได้การตั้ง “กำหนดวงเงินสดย่อย” ไว้เพื่อทำการรับเงิน ก่อนนำส่งเข้าบัญชีเงินสดหลักของกิจการ
เงินสดย่อย

รับเป็น “เงินโอนธนาคาร”

กรณีลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้แก่กิจการ

เงินโอนธนาคาร
เงินโอนธนาคาร

รับเป็น “บัตรเครดิต”

Credit Card ซึ่ง ระบบสามารถเรียกเก้บค่าชารต์ เพิ่มจากลูกค้า(ถ้ามี)

บัตรเครดิต

รับเป็น “เช็ครับ” Post Date Cheque
เช็ครับ

รับเป็น “รับเงินล่วงหน้า” กรณีที่มีเงินคงเหลือ หรือ ลูกค้าโอนเงินมารอไว้ก่อน แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาสินค้าอะไร เมื่อมีการชำระเงิน ให้นำเงินนี้มาตัดให้ลูกค้าก่อน
เงินรับล่วงหน้า

รับเป็น “คูปอง”   ซึ่งคูปองนี้ของกิจการดำเนินการออกคูปองมาให้ลูกค้าเอง โดย กำหนดหรือสร้างจากระบบของ SML
คูปอง

รับเป็น “บันทึกเป็นรายได้อื่นๆเพิ่มเติม” ใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกประเภทของรายได้ื่นๆ เพิ่มเติมจากรายการที่ ดึงมาทำการรับหลัก เช่น รับชำระหนี้และมีรายได้เบี้ยปรับค่าล่าช้า
รายได้อื่นๆเพิ่มเติม

รับเป็น “ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ”
ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รับเป็น “รับมัดจำรับ”  เป็น การรับโดยดึง  เงินมัดจำ (ใบกำกับภาษีที่ออกให้ครั้งแรก) จากลูกค้ามาตัดบัญชี  และออกใบกำกับภาษีเพิ่มเติมให้ ในส่วนที่เหลือ
รับมัดจำรับ

กรณีที่ตอนรับเงินทางลูกค้า “หัก ภาษี ณ ที่จ่าย “  มาให้กับกิจการ เช่น รับชำระค่าบริการจากลูกหนี้ 1,000 บาท ได้รับเงิน 970 และ เอกสาร ใบภาษีหักณ.ที่จ่าย 30 บาท
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

รับเป็น “หักแต้มสะสม”   ใช้ในกรณีที่  “สมาชิก” นำแต้มสะสมมาหักออกแทนเงินสด
หักด้วยแต้มสะสม

**เพิ่มเติม

วิธีการกำหนดค่าตั้งต้นระบบ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการผ่านเช็ครับ และกระบวนการเช็ค