วิธีการจ่ายเงินทุกประเภท (SML Account)

วิธีการรับจ่ายทุกประเภท (SML Accout)

เป็นวิธีการที่เชื่อมโยงกับ การจ่ายเงินมนทุกหน้าจอ เช่น การซื้อสด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายชำระเงิน  รับคืนสินค้าเงินสด  ซึ่ง SML สามารถทำการจ่ายเงินได้ทุกช่องทางไม่ว่า เงินสด  เงินสดย่อย  เงินโอน    เช็ครับ หักเงินจ่ายล่วงหน้า  ตัดมัดจำจ่าย หรือนำไปตัดเป็น รายได้  ตลอดจน บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม   และบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(กรณีหักจากเจ้าหนี้ค้า เมื่อจ่าย)

จ่ายเป็น "เงินสด"

 

จ่ายเป็น "เงินสดย่อย"  โดยกิจการได้การตั้ง  "กำหนดวงเงินสดย่อย" ไว้เพื่อทำการจ่ายเงิน แทนการจ่ายด้วยเงินสดหลักของกิจการ

 

จ่ายเป็น "เงินโอนธนาคาร"  กรณีต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายให้แก่คู่ค้า

 

จ่ายเป็น "เช็คจ่าย"  Post Date Cheque

 

จ่ายเป็น "จ่ายเงินล่วงหน้า"   กรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า หรือ เราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ไว้ก่อน แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาสินค้าอะไร เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน  ให้นำเงินนี้มาตัดให้เจ้าหนี้การค้าก่อน

 

จ่ายโดยตัดเป็น "บันทึกเป็นรายได้อื่นๆ"  ใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกตัดค่าใช้จ่ายนั้นเป็นรายได้อื่นๆ

 

บันทึกตัดจ่ายเป็น "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" เพิ่มเติม   

 

จ่ายเป็น "รับมัดจำจ่าย"  เป็น การรับโดยดึง  เงินมัดจำจ่าย (ใบกำกับภาษีซื้อที่ออกให้ครั้งแรก) และตอนจ่ายนำมาตัดบัญชี  และออกใบกำกับภาษีซื้อเพิ่มเติมให้ ในส่วนที่เหลือ

 

กรณีที่ตอนจ่ายเงินทางเราได้ทำการ "หัก ภาษี ณ ที่จ่าย "  จากเจ้าหนี้หรือคู่ค้า เช่น จ่ายชำระค่าบริการจากเจ้าหนี้ 20,000 บาท จ่ายเงินออก 19,400  และ ออกเอกสาร ใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 600 บาท ให้เจ้าหนี้

**เพิ่มเติม

วิธีการกำหนดค่าตั้งต้นระบบ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการผ่านเช็ครับ และกระบวนการเช็ค