(f) ตั้งค่าการค้นหา(item Search)จอขาย POS Lite

ออกแบบหน้าจอ สำหรับใช้การค้นหา (item Serch)   วิธีการกำหนดลำดับการค้นหา  สามารถทำได้สองวิธีคือ แบบธรรมดา   และ แบบเร็ว  ดังนี้ การค้นหาแบบธรรมดา   วิธีการกำหนดลำดับการค้นหาแบบรวดเร็ว   ตัวอย่างเมื่อดำเนินการเเสร็จ    วีดีโอสอนการใช้งาน