(4) การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (verify Data Base) 461

การตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล (Verify Data Base)  เมื่อฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการupdate โปรแกรม หรือ จากการนำเข้าข้อมูล แนะนำให้ทำการ verify โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้