(a) รับสินค้าสำเร็จรูป 1491

ในเมนูนี้ ลูกค้าจะทำการรับสินค้าที่ผลิตดสำเร็จ  พร้อมต้นทุนที่ได้ มาบันทึกในระบบ การบันทึกรับสินค้าสำเร็จ [caption id="attachment_1508" align="alignnone" width="1915"] รับสินค้าสำเร็จรูป[/caption]   การยกเลิกการรับสินค้สำเร็จรูป     Link ระบบที่เกี่ยวข้อง
  • ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ
  • เบิกสินค้าและวัตถุดิบ
  • รับคืนสินค้า/วัตถุดิบจากการเบิก