การบริหารราคาขาย (Price Management)

การบริหารราคาขา (Price Management)  การกำหนดราคาขายของ SML  สามารถกำหนดราคาขายได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจทุกประเภท  ซึ่งกำหนดได้ถึง 4 รูปแบบ คือ

  • รูปแบบราคาขายมาตรฐาน  Standrad Price
  • รูปแบบราคาขายทั่วไป  Gerneral Price
  • รูปแบบราคาขายตามสูตร  Fomula  Price
  • รูปแบบราคาขายตามบาร์โค๊ต Barcode Price

 

รูปแบบราคาขายมาตรฐาน  Standrad Price

 

รูปแบบราคาขายทั่วไป  Gerneral Price

 

รูปแบบราคาขายตามสูตร  Fomula  Price 

 

รูปแบบราคาขายตามบาร์โค๊ต Barcode Price

 

โดยระบบ SML