ใบเสนอราคา

ระบบการขาย ของ SML สามารถสร้างใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าและนำใบเสนอราคานี้ ไปทำการออกเอกสารการขาย หรือ ใบสั่งขายได้ทันที  ซึ่งในระบบนี้สามารถกำหนดสิทธิ์ ให้มีการอนุมัติการเสนอราคาจากผู้ีอำนาจ อนุมัติได้ ก่อนส่งให้ลูกค้า

ต่อระบบ

 ใบเสนอราคา  —>  สั่งซื้อ/สั่งจอง —>  ใบสั่งขาย  —>  ขายสินค้าและบริการ