SML Account POS(Pro),CM

วิธีการใช้งานระบบ SML Account POS , Account POS PRO , SML CM  ซึ่งได้แยกระบบการทำงานออกเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบการจัดการและ การใช้งาน ซึ่งมีความครบถ้วน และปรับใช้ได้กับหลากหลายประเภทกิจการ  ในแต่ละเมนูอาจจะมีเลขที่ต่างกันเล็กน้อย ในแต่ละ Version