บันทึกลูกหนี้ยกมา

สำหรับบันทึกยอดกมาของเจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้กิจการประเภทอื่นๆ  โดยแบ่งเป็น ยอดลูกหนี้ยกมา  ยอดเพิ่มหนี้ลูกหนี้ยกมา   และ ยอดลดหนี้ลูกหนี้ยกมา 

ยอดลูกหนี้ยกมา

 ยอดเพิ่มหนี้ลูกหนี้ยกมา

ยอดลดหนี้ลูกหนี้ยกมา