วางบิลและรับชำระลูกหนี้

 

จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

 

รับชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน

 

 

ระบบ SML นี้สามารถกำหนดได้อีกด้วยว่าต้องทำใบวางบิลก่อนรับชำระหนี้ทุกครั้งหรือไม่