ใบเสนอซื้อ

เพื่อใช้สำหรับเป็นการเอกสารแจ้ง  “ขอซื้อสินค้า”  และส่งข้อมูลไปยังฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำการออกใบสั่งซื้อ

การอนุมัติใบเสนอซื้อ

ดูต่อ  การออก “ใบสั่งซื้อ”