จ่ายเงินล่วงหน้าและการรับคืนเงิน

จ่ายเงินล่วงหน้า :  ใช้ในกรณีมีการจ่ายเงินออกไปก่อน 

รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า  : กรณี รับคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้าออกไป

รับคืนเงินล่วงหน้า

link อ้างอิง

การยกเลิกเอกสารจ่ายเงินล่วงหน้า  และ ยกเลิกคืนเงินล่วงหน้า

ยกเลิกจ่ายเงินล่วงหน้า
ยกเลิกรับคืนเงินล่วงหน้า