หน้าจอขาย Point of Sale

การขาย pos ใช้สำหรับการขขายหน้าร้าน ซึ่งระบบมีความสามารถในการขาย และการรับเงินใหนลหายรูปแบบ  และสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงาน ควบคุมป้องกัน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาสินค้า

  • ค้นหาและใส่ลูกค้า
  • พักบิล
  • ยกเลิกบิล(ใบกำกับอย่างย่อ)
  • ยกเลิกรายการขาย
  • พิมพ์ใบกำกับซ้ำ
  • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
  • ใส่รหัสสมาชิก
  • ใส่รหัสพนักงานขาย

ค้นหาและใส่ลูกค้า

 

ใส่รหัสสมาชิก

 

ค้นหารายการสินค้า

 

การยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

นำใบกำกับอย่างย่อมาออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

 

พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อใหม่

 

 

วีดีโอ สอนการใช้งานตอนนี่ 1  :  การขาย ค้นหาสินค้า  การพักบิล การเลือกสมาขิก พนักงานขาย การ พิมพ์มบกำกับอย่างย่อซ้ำ และการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป การยกเลิกรายการขาย