วิธีกำหนดเตือนขายเกินวงเงิน (แต่ขายได้)

ตั้งการโดยกำหนดวงเงินของลูกค้า และเครดิตเทอไว้ ให้เมื่อพบว่ามีการขายเกินวงเงินจะเตือนให้ผู้ขายทราบว่า  ได้มีการขายเกินวงงเินไปแล้ว  แต่ผู้ขายสามารถ  ขายต่อไปได้(ไม่Lock ไม่ถามรหัสอนุมัติ)