โอนข้อมูล

สำหรับการโอนข้อมูล จากฐานข้อมูลนึงไปอีกฐานข้อมูลหนึ่ง