d) ติดตั้งการใช้งาน Tablet

สำหรับการติดตั้ง การใช้งาน สั่งอาหารผ่าน tablet  จะต้องการการติดตั้ง XAMPP ซึ่งเป็น โปรแกรม Service ประเภทหนึ่ง ที่ทำการเชื่อมโปแกรม SML  กับ  WEB BROWSER

โดยแบ่งขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  • การดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
  • การติดตั้ง XAMPP
  • การตั้งค่าการใช้งาน XAMPP
  • การย้ายที่เก็บไปยัง XAMPP

 

การดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน

 

การติดตั้ง XAMPP

 

การตั้งค่าการใช้งาน XAMPP

 

การย้ายที่เก็บไปยัง XAMPP