รับสินค้า

เป็นการรับสินค้า แบบทยอยรับ  โดยระบบจะให้ทำรับสินค้าเสร็จ เมื่อครบก็นำไปตั้งหนี้เจ้าหนี้   ยกเลิกการรับสินค้าแบบทยอยรับ   กระบวนการรับสินค้าแบบทะยอยรับ รับสินค้า -->ส่งคืนสินค้า/ราคาผิด -->ตั้งหนี้เจ้าหนี้-->เพิ่มหนี้จากใบตั้งหนี้-->ลดหนี้จากใบตั้งหนี้