ค่าหลัก ระบบบัญชี

ค่าหลัก ระบบบัญชี

ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ ของระบบบัญชี  และมีผลต่อการกำหนดค่า การสร้างงบการเงิน งบทดรอง การบันทึกรายการบัญชี  งวดบัญชี

 • การกำนดงวดบัญชี
 • การกำหนดสมุดบัญชี
 • การกำหนดประเภทบัญชี
 • การกำหนดกลุ่มบัญชี
 • การกำหนดกลุ่มบัญชีกระแสเงินสด ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดกลุ่มภาษี ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดปะเภทภาษี ( กำลังพัฒนา)
 • กำหนดหน่วยงาน
 • กำหนดการจัดสรร
 • กำหนดโครงการ
 • กำหนดงาน
 • ออกแบบงบการเงิน

 

การกำนดงวดบัญชี

กำหนดงวดบัญชี

 

กำหนดสมุดบัญชี

 

กำหนดประเภทบัญชี.

 

กำหนดหน่วยงาน   กำหนดการจัดสรร    กำหนดโครงการ   กำหนดงาน  

ใชสำหรับการแยกบัญชีตาม  หน่วยงาน  การจัดสรร โครงการ  และงานที่กำหนดในแต่ละบัญชี

กำหนดหน่วยงาน
-กำหนดการจัดสรร
กำหนดโครงการ.
กำหนดงาน

 

 

การสร้างงบการเงินด้วยตนเอง 

สร้างงบการเงืนด้วยตนเอง