SML Tip & Tool

SML Tip & Tool
คู่มือการใช้งาน :  เลขที่เมนู  อาจจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละ version แต่การใช้งานจะไม่มีการแตกต่างกันมาก ซึ่งหากระบบใน Version ใด มีความแตกต่างกันคู่มือจะแยกวิธีการออกมาต่างหากให้ชัดเจน เช่นการกำหนดคาเริ่มต้น POS
  • ก่อนการใช้งาน
  • เครื่องมือ
  • เทคนิคต่างๆ
  • ปัญหาการใช้งาน วิธีการแก้ไข