c) การใช้งาน SML TomYumGoog

วิธีการใช้งานระบบ SML ACCOUNT ซึ่งได้แยกระบบการทำงานออกเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบการจัดการและ การใช้งาน ซึ่งมีความครบถ้วน และปรับใช้ได้กับหลากหลายประเภทกิจการ