การรับเงินทุกประเภท

วิธีการรับเงินทุกประเภท (SML Accout)

เป็นวิธีการที่เชื่อมโยงกับ การรับเงินมนทุกหน้าจอ เช่น การขาย รายได้อื่นๆ รับชำระเงิน  ส้งคืนสินค้า  ซึ่ง SML สามารถรับเงินได้ทุกช่องทางไม่ว่า เงินสด  เงินสดย่อย  เงินโอน  บัตรเครดิต  เช็ครับ หักเงินรับล่วงหน้า รับด้วยคูปอง  ตัดแต้มสะสม  ตัดมัดจำ หรือนำไปหักเป็น ค่าใช้จ่าย  ตลอดจน บันทึกรายได้อื่นๆเพิ่ม   และบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(กรณีถูกหักจากลูกค้า)   
รับเป็น "เงินสด"
[caption id="attachment_385" align="alignnone" width="1366"]เงินสด เงินสด[/caption]
รับเป็น "เงินสดย่อย" โดยกิจการได้การตั้ง "กำหนดวงเงินสดย่อย" ไว้เพื่อทำการรับเงิน ก่อนนำส่งเข้าบัญชีเงินสดหลักของกิจการ
[caption id="attachment_386" align="alignnone" width="1366"] เงินสดย่อย[/caption]
รับเป็น "เงินโอนธนาคาร"
กรณีลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้แก่กิจการ [caption id="attachment_387" align="alignnone" width="1366"]เงินโอนธนาคาร เงินโอนธนาคาร[/caption]
รับเป็น "บัตรเครดิต"
Credit Card ซึ่ง ระบบสามารถเรียกเก้บค่าชารต์ เพิ่มจากลูกค้า(ถ้ามี) [caption id="attachment_389" align="alignnone" width="1366"] บัตรเครดิต[/caption]
รับเป็น "เช็ครับ" Post Date Cheque
[caption id="attachment_382" align="aligncenter" width="1366"] เช็ครับ[/caption]
รับเป็น "รับเงินล่วงหน้า" กรณีที่มีเงินคงเหลือ หรือ ลูกค้าโอนเงินมารอไว้ก่อน แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาสินค้าอะไร เมื่อมีการชำระเงิน ให้นำเงินนี้มาตัดให้ลูกค้าก่อน
[caption id="attachment_392" align="alignnone" width="1366"] เงินรับล่วงหน้า[/caption]
รับเป็น "คูปอง"   ซึ่งคูปองนี้ของกิจการดำเนินการออกคูปองมาให้ลูกค้าเอง โดย กำหนดหรือสร้างจากระบบของ SML
[caption id="attachment_393" align="alignnone" width="1366"] คูปอง[/caption]
รับเป็น "บันทึกเป็นรายได้อื่นๆเพิ่มเติม" ใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกประเภทของรายได้ื่นๆ เพิ่มเติมจากรายการที่ ดึงมาทำการรับหลัก เช่น รับชำระหนี้และมีรายได้เบี้ยปรับค่าล่าช้า
[caption id="attachment_394" align="alignnone" width="1366"] รายได้อื่นๆเพิ่มเติม[/caption]
รับเป็น "ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ"
[caption id="attachment_395" align="alignnone" width="1366"] ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ[/caption]
รับเป็น "รับมัดจำรับ"  เป็น การรับโดยดึง  เงินมัดจำ (ใบกำกับภาษีที่ออกให้ครั้งแรก) จากลูกค้ามาตัดบัญชี  และออกใบกำกับภาษีเพิ่มเติมให้ ในส่วนที่เหลือ
[caption id="attachment_396" align="alignnone" width="1366"] รับมัดจำรับ[/caption]
กรณีที่ตอนรับเงินทางลูกค้า "หัก ภาษี ณ ที่จ่าย "  มาให้กับกิจการ เช่น รับชำระค่าบริการจากลูกหนี้ 1,000 บาท ได้รับเงิน 970 และ เอกสาร ใบภาษีหักณ.ที่จ่าย 30 บาท
[caption id="attachment_397" align="alignnone" width="1366"] ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย[/caption]
รับเป็น "หักแต้มสะสม"   ใช้ในกรณีที่  "สมาชิก" นำแต้มสะสมมาหักออกแทนเงินสด
[caption id="attachment_398" align="alignnone" width="1366"] หักด้วยแต้มสะสม[/caption] **เพิ่มเติม วิธีการกำหนดค่าตั้งต้นระบบ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการผ่านเช็ครับ และกระบวนการเช็ค