บันทึกลูกหนี้ยกมา

สำหรับบันทึกยอดกมาของเจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้กิจการประเภทอื่นๆ  โดยแบ่งเป็น ยอดลูกหนี้ยกมา  ยอดเพิ่มหนี้ลูกหนี้ยกมา   และ ยอดลดหนี้ลูกหนี้ยกมา  ยอดลูกหนี้ยกมา  ยอดเพิ่มหนี้ลูกหนี้ยกมา ยอดลดหนี้ลูกหนี้ยกมา