g) การบริหารราคาขาย (Price Management) 537

การบริหารราคาขา (Price Management)  การกำหนดราคาขายของ SML  สามารถกำหนดราคาขายได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจทุกประเภท  ซึ่งกำหนดได้ถึง 4 รูปแบบ คือ
  • รูปแบบราคาขายมาตรฐาน  Standrad Price
  • รูปแบบราคาขายทั่วไป  Gerneral Price
  • รูปแบบราคาขายตามสูตร  Fomula  Price
  • รูปแบบราคาขายตามบาร์โค๊ต Barcode Price
  รูปแบบราคาขายมาตรฐาน  Standrad Price   รูปแบบราคาขายทั่วไป  Gerneral Price   รูปแบบราคาขายตามสูตร  Fomula  Price    รูปแบบราคาขายตามบาร์โค๊ต Barcode Price   โดยระบบ SML