(5) รับวางบิลและจ่ายชำระเจ้าหนี้ 640

รับวางบิล

จ่ายชำระเจ้าหนี้