ตั้งลูกหนี้อื่นๆ

สำหรับการตั้งหนี้ลูกหนี้อื่นๆ สำหรับ กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งลูกหนี้การค้า ระบบ sml ได้ออกแบบมาให้ทำงานเพื่อการบันทึกรายการและการวิเคราะห์แยกออกมา และสามารถติดตามในทะเบียนลูกหนี้ได้ โดยระบบตั้งหนี้อื่นๆมีกระบวนการดังนี้
  • การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก AR
  • ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก  AR
  • เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก AR

การตั้งหนี้อื่นๆ/ยกเลิก AR

การตั้งหนี้อื่นๆ AR

  • ยกเลิก การตั้งหนี้อื่นๆ AR
  ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก  AR ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ  AR ยกเลิก ลดหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ AR  

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ /ยกเลิก AR

เพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆ  AR ยกเลิกเพิ่มหนี้ตั้งหนี้อื่นๆAR