(5) วางบิลและรับชำระลูกหนี้ 628

  จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล   รับชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน     ระบบ SML นี้สามารถกำหนดได้อีกด้วยว่าต้องทำใบวางบิลก่อนรับชำระหนี้ทุกครั้งหรือไม่