Window Server

สำหรับการติดตั้ง  Window  Server ของ SML จะทำการิดตั้งให้ครบ ทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  • Download โปรแกรมสำหรับติดตั้ง (ทาง SML ได้จัดเตรียมชุดโปรแกรมไว้ให้แล้ว) 
  • การติดตั้ง JAVA ( Service )
  • การติดตั้ง Tomcat Apache ( Service )
  • การติดตั้ง  Postgresql  ( โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล )

 

Download โปรแกรมสำหรับติดตั้ง (ทาง SML ได้จัดเตรียมชุดโปรแกรมไว้ให้แล้ว) 

 

การติดตั้ง JAVA ( Service )

 

การติดตั้ง Tomcat Apache ( Service )

 

การติดตั้ง  Postgresql  ( โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล )

 

ต่อ การสร้าง และเชื่อมฐานข้อมูล