สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือยกมา

สำหรับบันทึกสินคาคงเหลือยกมาเข้าะบบ