ระบบการซื้อสินค้า ตั้งหนี้

กระบวนการซื้อสินค้า ตั้งหนี้ ในระบบ SML ในส่วนนี้ จะสามารถทำการซื้อได้ทั้งเป็นเงินเชื่อ  และเงินสด บันทึกทะเบียนเจ้าหนี้การค้า พร้อมกับบันทึกสินค้าเข้าไปในทะเบียนสินค้า และทะเบียนภาษีซื้อ ทะเบียนภาษีหัก ณที่จ่าย(กรณีจ่ายเงินจากการซื้อบริการ)