ระบบเช็คจ่าย

ระบบเช็คจ่าย

 

บันทึกเช้ตจ่ายยกมา

 

บันทึกเช็คจ่ายผ่าน

 

กรณีเช็คจ่ายทีการคืนจากธนาคาร

 

บันทึกเช็คขาดสิทธิ์

 

บันทึกการเปลี่ยนเช็ค : สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอน หรือ เช็คจ่ายใบใหม่ได้