รายละเอียดทรัพย์สิน

เมนูนี้ใช้สำหรับบันทึกทะเบียนทรัพย์สินและกำหนดค่า การคำนวนค่าเสื่อมราคา 

 

การกำหนดค่ารายละเอียดใน TAB ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับจัดหมวดหมู่ และควบคุมทรัพย์สินของกิจการ