บัญชีแยกประเภท การประมวลผล และตรวจสอบ

กรณีที่ใช้ระบบสั่งให้บัญชี ประมวลผลการบันทึกรายการบัญชีภายหลัง และทำการตรวจสอบรายการบัญชีที่ อาจเกิดปัญหาจากการผูกบัญชี  ที่เมนู 1.1.11 (กำหนดรูปแบบเอกสาร)  ผิดพลาดต่าง ๆ

 

           10.2.4  เป็นการประมวลการบันทึกรายการทางบัญชีที่ผูกไว้ในเอกสาร ตามเมนู  1.1.11 กำหนดรูปแบบเอกสาร

ประมวลผลจากข้อมูลรายวัน1.
ประมวลผลจากข้อมูลรายวัน2

    10.2.5  ตรวจสอบความถูกต้อง :  ระบบจะทำการตรวจสอบความกูกต้องของบัญชีต่างๆ  ว่าเอกสารรายวันใดๆที่เกิดขึ้นถูกต้อง ครบถวน ในรายละเอียด่จำเป็นต่อการออกงบการเวินหรือไม่